آزمون مقدماتی

این آزمون برای تست افزونه آزمون ساز بوده و فاقد هر گونه اعتبار علمی می باشد

1 امتیاز

حاصل عبارت زیر کدام گزینه می باشد ؟

15-20+25-30+35-40+45-…180 = ?

3 امتیاز

اگر a=-1  و b=-2 مقدار عددی عبارت زیر کدام گزینه می باشد ؟

-72b-3(15a-24b)+3b+40a = ?

3 امتیاز
دسته : ادبیات

در عبارت زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

برادر بزرگم ، خواهر کوچکم ، پدر بزرگم ، دایی مهربانم و عموی خوش اخلاقم را هم توی قلبم جا دادم

 

1 امتیاز
دسته : فیزیک

درکدام نمودار بطور یقین چگالی ماده A  بیشتر از ماده B  می باشد ؟

1 امتیاز
دسته : اطلاعات عمومی